Published 2005

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-550-4

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Bjørkevoll, Ingebrigt; Mathisen, Ingvild

Series : Nofima rapportserie 2/2005

Year : 2005

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Skader på råstoffet grunnet fangstredskap gir variabel og til dels dårlig kvalitet. Dette er en utfordring for norsk fiskeindustri, etter som skader på råstoffet ofte medfører at også produktkvaliteten blir variabel. Norsk fiskeindustri sorterer i liten grad råstoffet etter kvalitet. For å sortere råstoffet trenges en objektiv sorteringsmetode. Målet med denne rapporten var derfor å dokumentere sammenhengen mellom fangstskader på fersk torsk og effekten på produktene tørrfisk og bløytet tørrfisk. Forsøkene er hovedsakelig gjort ved å individmerke fisk og følge fisken gjennom hele prosessen, og dokumentere med bilder og kvalitetsvurderinger. Det er dokumentert sammenheng mellom noen alvorlige fangstskader på råstoffet, og redusert kvalitet på produktene tørrfisk og bløytet tørrfisk. Råstoff med blodfeil gir produkt hvor blodet vises i muskelen. Råstoffmuskel med ubetydelige feil forblir lys og fin også i produktet. Det er også feil på produktene som kommer fra dårlige tørkebetingelser. Men størstedelen av feilene på produktene kan relateres direkte til de registrerte fangstskadene på råstoffet. Råstoff med alvorlige fangstskader av typen, sjødød fisk, blodsprengt fisk, dårlig blodtappet og fisk med redskapsmerker gir en vesentlig reduksjon i kvaliteten på både tørrfisken og bløytet tørrfisk. Råstoff med alvorlige hoggskader reduserte bare i liten grad kvaliteten på bløytet fisk. Bruk av fangstskadeindeksen, med veiledning av bilder, anses som et godt objektivt redskap for kvalitetsvurdering av torskeråstoff.

Contacts: