Published 2006

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-604-7

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Bendiksen, Bjørn Inge

Series : Nofima rapportserie 28/2006

Year : 2006

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Sett under ett var det små endringer i lønnsomheten i norsk fiskeindustri fra 2004 til 2005. Ordinært resultat før skatt utgjorde 1,4 prosent av driftsinntektene, mot 1,3 prosent året før. Resultatene de siste to siste årene har vært markert bedre enn i årene 1999–2003. Innenfor ulike bransjer og sektor var det likevel større forskjeller. I hvitfiskindustrien hadde klippfisk- og filetprodusentene bedre lønnsomhet enn året før, mens øvrige bransjer, som saltfisk og tørrfisk, hadde svakere lønnsomhet. Mens lønnsomheten i hvitfiskindustrien sett under ett, økte noe, falt likevel andelen av bedriftene som hadde et positivt resultat fra over 60 prosent til 55 prosent. Etter mange år med svake resultater fikk industrien som produserer sild og makrell til konsum et betydelig bedre år i 2005. Her var lønnsomheten på sitt høyeste nivå siden 1997. I andre deler av fiskeindustrien er lønnsomheten fortsatt svak. Dette gjelder særlig reke¬industrien, der situasjonen for bedriftene i Troms forverret seg ytterligere og førte til at fire av seks fabrikker ble lagt ned. Blant bedriftene som foredler laks, som er en annen viktig bransje, falt som ventet lønnsom¬het¬en på grunn av økte råstoffpriser. I mel- og oljesektoren ga lavere priser på råstoff noe bedre lønnsomhet i sildoljeindustrien i 2005, til tross for at råstofftilførselen ble kraftig redusert.

Contacts: