Published 2006

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-603-0

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Esaiassen, Margrethe; Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Midling, Kjell Øyvind; Tobiassen, Torbjørn I; Wilhelmsen, Kjetil; Aas, Kåre

Series : Nofima rapportserie 26/2006

Year : 2006

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

I prosjektet er det undersøkt hvor lang sultetid som kreves for å tømme mage- og tarmsystemet i oppdrettstorsk for fôrrester, og hvordan fysiologiske faktorer som lengde, vekt, kondisjonsfaktor, levervekt og gonadevekst til oppdrettstorsk påvirkes av sulting. Det er videre undersøkt hvordan sulting påvirker sensorisk egenskaper, samt muskelens vanninnhold og vannbindingsevne. Sulteforsøket ble gjennomført fra medio september til medio januar. Ved en sjøtemperatur på 8 – 8,5 ºC var mage/tarmsystemet tømt etter sulting i 4 dager. I løpet av første uken i sulteperioden ble rund vekt redusert med 2,5 – 3 %. Vekten reduseres ytterligere 5 – 7 % utover i forsøksperioden. Sulting i en periode på opp til 72 døgn medfører ikke vesentlig større reduksjon av rund vekt enn 2 uker sulting. Sultet fisk synes å forbruke både lever og muskelmasse for å utvikle gonader. Fisk som ble fôret produserte ikke ny muskelmasse av betydning i forsøksperioden, og det synes som både fôr og lever utnyttes til gonadeproduksjon. Sensorisk vurdering av rå filet avdekket ikke forskjeller mellom sultet og fôret fisk vurdert etter 1 og 8 dager lagring på is. Sensorisk vurdering av kokte prøver viste at dagen etter slakting var det generelt liten forskjell mellom sultet og fôret fisk uavhengig av sultetid. Dersom fisken ble lagret på is i 8 dager før tilberedning ble det imidlertid påvist en viss forskjell i enkelte sensoriske egenskaper. I hovedsak framkom disse forskjellene først etter 5 ukers sulting. Vanninnholdet øker noe både for sultet og fôret oppdrettstorsk gjennom forsøksperioden, dog er det en tydeligere økning i vanninnholdet for sultet fisk etter 10-15 uker sulting. Forandringer i væskeslipp og vannbindingsevne er i all hovedsak forbundet med lagringstid etter avliving. Det ble ikke funnet klare forskjeller i væskeslipp og vannbindingsevne for sultet og fôret torsk.

Contacts: