Published 2015

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-278-0

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Dalen, Gunhild Akervold; Granli, Britt Signe; Olsen, Nina Veflen; Longva, Åshild; Grini, Ida Synnøve Bårvåg

Series : Nofima rapportserie 13/2015

Year : 2015

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Formålet med rapporten er å kartlegge storhusholdningers syn på utfordringer og muligheter knyttet til bruk av økologiske produkter. Rapporten bygger på en seminarrekke i 2012 samt to undersøkelser utført av Nofima; en nettbasert survey i 2013 og påfølgende dybdeintervjuer utført i 2014. Undersøkelsene er finansiert av Landbruksdirektoratet. Stortingets mål er 15 % økologisk forbruk av mat i 2020. Skal målet nås må storhusholdning, private og offentlige, opp på minst dette nivået. Kartlegging av hva storhusholdningene selv opplever som utfordringer vil være et viktig bidrag for å nå målet Stortinget har satt for økologisk forbruk. Surveyen fra 2013 viste at de største utfordringene for økt bruk av økologiske produkter ligger i produktutvalgets tilgjengelighet og pris. Størst utfordring har økologisk kjøtt. Respondentene ga også uttrykk for logistikksystemene kanskje ikke fungerer godt nok for økologiske varer. Dybdeintervjuene utført i 2014 skulle avdekke hvilke økologiske produkter storhusholdning gjerne skulle hatt, men som ikke finnes lett tilgjengelig. Resultatet viste at det for store kjøkken ikke bare dreier seg om type vare, f.eks. gulrøtter eller melk, men like mye om tilgjengelig volum, pakningsstørrelser og bearbeidingsgrad. Noen økologiske produkter oppfattes også å ha en urimelig merpris sammenlignet med konvensjonelle produkter. Mindre, private virksomheter kan få dekket sitt behov ved å bruke små og gjerne lokale leverandører. Offentlige virksomheter er avhengig av at kravet om økologiske produkter utformes riktig i anbudsprosessen.

Contacts: