Published 2007

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-620-7

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Siikavuopio, Sten Ivar; Dale, Trine; Carlehøg, Mats

Series : Nofima rapportserie 15/2007

Year : 2007

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Målet med forsøket var å se på effekten av levende mellomlagring av kongesnegl (Buccinum undatum) på overlevelse og kvalitet. Det ble satt opp tre temperaturregimer (4, 10 og 15°C ) med to replikate behandlinger. Forsøket hadde en varighet på ca 3 måneder. Dødeligheten var lav i samtlige grupper gjennom hele forsøksperioden. Kun 2% døde i høytemperatur gruppen, hvor dødeligheten var høyest. Størst negativ effekt hadde lagringen på muskelindeksen, hvor høy temperaturgruppen var signifikant minst. Det ble også gjennomført et tørrlagringsforsøk hvor dyrene ble lagret på tre forskjellige temperaturer (1, 4 og 8 °C ) på kjølerom i opp til tre dager. Resultatene fra dette forsøket var også overraskende positive da kun et dyr døde i 8 ºC gruppen etter 3 dagers tørrlagring. For å vurdere effekten av lagring på kvaliteten ble det satt opp en sensorisk analyse. De ulike gruppene av kongesnegler ble generelt vurdert veldig likt i sensorisk kvalitet. I lukt ble gruppe + 10 C vurdert med høyest intensitet av fiske og gammel/emmen. Ettersmaken ble generelt beskrevet som en søtlig skalldyrsmak med en anelse bitterhet. Konsistensen ble vurdert likt for alle grupper. Derimot ble det observert forskjeller i størrelse på muskelen, hvor høy temp gruppen hadde en lavere muskelinnhold. Vi sitter igjen med et inntrykk av at kongesnegl egner seg godt for levende mellomlagring. Dødeligheten som er observert av fisker under lagring skyldes sannsynligvis lagringsmetoden. I det videre arbeidet må det ses nærmere på egnethet til lagringsenhet som benyttes da det ikke er noe som tyder på at dyret ikke klarer høye lagringstemperaturer.

Contacts: