Published 2014

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-246-9

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Heir, Even; Langsrud, Solveig

Series : Nofima rapportserie 47/2014

Year : 2014

Research areas

Shelf life and food safety

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Listeria er en av de største mikrobiologiske utfordringene for laksenæringen. Målet med dette prosjektet var økt kunnskap og bedre grunnlag for å oppnå økt kontroll med listeria i laksenæringen. Prosjektet bygger på forprosjektet «Kartlegging av bedriftspraksis som hemmer og fremmer forekomst av listeria i norske lakseprodukter» (FHF nr. 900315) og har vært forankret i FHF sin strategiske satsing på kvalitet som prioritert FoU-aktivitet. Laksenæringen har vært aktive partnere i prosjektet og bidratt med verdifulle resultater og innspill. Prosjektet har fokusert på områder hvor tidligere kartlegginger påviste kunnskapsbehov for å oppnå økt kontroll med listeria i næringen. Dette har inkludert metoder for listeriapåvisning, kunnskap om smittekilder og smitteveier for listeria og tiltak for å oppnå økt listeriakontroll i produksjonsmiljø. Resultatene viste at renholdet som praktiseres ikke eliminerer listeria i anleggene. Dette fører til at laksen smittes ved prosessering i anleggene og ofte tidlig i slakteprosessen. Analyser fra sløyd laks viste at mange slakterier regelmessig har listeria på sine produkter. Generelle problempunkter så vel som spesifikke problempunkter i enkeltanlegg ble påvist. Resultatene viste at bedre renhold kan gi økt kontroll med listeria. Andre strategier, og ofte en kombinasjon av flere tiltak, er imidlertid nødvendig for å eliminere listeria i produksjonsmiljø og produkter. På bakgrunn av resultater fra prosjektet ble det utarbeidet en veileder for næringen. Denne kan brukes som et verktøy for risikobasert overvåking og bekjempelse av listeria i laksenæringen og kan lastes ned fra FHF sine hjemmesider.

Contacts:

Topics associated with the publication