Published 2007

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-607-8

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Voldnes, Gøril

Series : Nofima rapportserie 2/2007

Year : 2007

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

I et Interreg IIIA Nord Kolartic prosjekt har Fiskeriforskning arbeidet med å frembringe kunnskap og kompetanse om de viktigste prosessene som legger rammene for næringspolitikken i Russland. Prosjektet har blitt delvis finansiert av Troms Fylkeskommune gjennom regional utviklingsetat. Dette prosjektet har hatt en forskningsbasert og en anvendt del. Den forskningsbaserte delen har blant annet hatt som mål å følge bedriftsutviklingen i Russland siden oppløsningen av Sovjetunionen i 1991 og få innblikk i utviklingen av små og mellomstore bedrifter (SMB) og innovasjon i Russland frem til i dag. Den anvendte delen henger nært sammen med den forskningsbaserte delen fordi den har gått inn på det praktiske arbeidet med etableringen av en teknopark i tilknytningen til Vitenskapsakademiet i Apatity. Fra russisk side har et av virkemidlene for å anvende forskningsbasert kunnskap i næringsutviklingen og nyetableringer av små foretak vært å etablere slike teknoparker som arbeider med å kommersialisere forskningsarbeid og lette arbeidet for små bedrifter. Resultatene av prosjektet har blitt formidlet gjennom ulike foredrag, og et eget seminar ved Fiskeriforskning 16. november. I tillegg til denne statusrapporten foreligger også en kartleggingsrapport over ulike virkemidler russiske myndigheter har igangsatt for å fremme utviklingen av SMB og innovasjon i landet.

Contacts: