Published 2007

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-606-1

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Voldnes, Gøril

Series : Nofima rapportserie 1/2007

Year : 2007

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

I et Interreg IIIA Nord Kolartic prosjekt har Fiskeriforskning arbeidet med å frembringe kunnskap og kompetanse om de viktigste prosessene som legger rammene for næringspolitikken i Russland. Prosjektet er delvis finansiert av Troms Fylkeskommune gjennom Regional utviklingsetat. Prosjektet har hatt en forskningsbasert og en anvendt del. Den forskningsbaserte delen har blant annet hatt som mål å følge bedriftsutviklingen i Russland siden oppløsningen av Sovjetunionen i 1991 og få innblikk i utviklingen av små og mellomstore bedrifter (SMB) og innovasjon i Russland frem til i dag. Den anvendte delen henger nært sammen med den forskningsbaserte delen fordi den har gått inn på det praktiske arbeidet med etableringen av en teknopark i tilknytning til Vitenskapsakademiet i Apatity. Slike teknoparker er et av mange virkemidler som russiske myndigheter har igangsatt i håp om å anvende forskningsbasert kunnskap i næringsutviklingen og nyetableringer av små foretak. Vi har forsøkt å kartlegge disse virkemidlene i denne rapporten. Det har blitt vektlagt å få resultatene av prosjektet formidlet muntlig gjennom ulike foredrag, og et eget seminar ved Fiskeriforskning 16. november 2006. I tillegg til denne kartleggingsrapporten foreligger en rapport om status for SMB-utviklingen og innovasjon i Russland (Voldnes, 2007).

Contacts: