Published 2008

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-658-0

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Bendiksen, Bjørn Inge

Series : Nofima rapportserie 27/2008

Year : 2008

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Lønnsomheten i norsk fiskeindustri ble samlet sett noe svakere i 2007 enn året før. I fiskemel- og fiskeoljeindustrien ble resultatene kraftig forverret, mens det var bedring i konsumindustrien. Igjen var det best lønnsomhet i bedriftene som produserer tørrfisk eller klippfisk, selv om inntjeningen var betydelig svakere enn året før. Bildet var også preget av store forskjeller mellom bedriftene. Filetindustrien gikk samlet sett med tap etter svekkede resultater sammenlignet med 2006. Det samme gjaldt saltfiskindustrien, der tapene var mange og store. For store deler av hvitfiskindustrien ble 2007 således et svakt år til tross for gode priser på markedssiden. I industrien som produserer sild og makrell for konsum var det markert bedring i lønnsomheten, noe som ga et overskudd i 2007. Også bedriftene som foredler laks og ørret hadde økt inntjening. For eksportørene av sjømat ble 2007 et av de beste årene det siste tiåret.

Contacts: