Published 2008

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-652-8

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Takle, Harald Rune; Kristensen, Torstein; Helland, Ståle Johannes; Grisdale-Helland, Barbara; Poppe, Trygve T; Tørud, Brit; Helgerud, Jan

Series : Nofima rapportserie 20/2008

Year : 2008

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Prosjektet hadde som hovedmål å undersøke effekten av aerob utholdenhetstrening som metode for å bedre hjertefunksjon og helse hos laks. Prosjektet gav klare indikasjoner på at trening av lakseparr har positive effekter på smoltkvalitet. Det viktigste funnet var at trent fisk viste større overlevelse når den ble utsatt for en IPN challenge test. Foreløpige resultat tyder på at dette har sammenheng med at trening reduserer kroniske betennelsesprosesser i fisken slik at den er i bedre stand til å takle sykdomsutbrudd. Trening hadde også en signifikant effekt på vekst og trent fisk viste en forbedring i å økonomisere svømmingen. I prosjektet har det også blitt gjennomført innsamling av parr og smolt fra fire norske elver, analyser av dette materialet pågår fortsatt. Den kommersielle delen av prosjektet har i all hovedsak blitt overført til det allerede innvilga oppfølgingsprosjekt TrenFisk2. Prosjektgruppen har jobbet aktivt med å presentere prosjektet på en best mulig måte gjennom foredrag til næringen og ved å få antatt et innslag på NRK programmet Schrødingers katt. Sist nevnte innslag medførte mye positive tilbakemeldinger og gode informasjonsflyt til både næringen og folk flest. Prosjektet har også blitt omtalt i en rekke medier nasjonalt og internasjonalt. Det er planlagt tre vitenskapelige publikasjoner fra prosjektet. En hovedutfordring i det videre arbeidet blir å 1) optimalisere treningsprotokoller; 2) utarbeide strategier og løsninger for hvordan prinsippet om trening av fisk kan overføres i praksis til næringen. Resultatene fra dette prosjektet (522014) blir nå fulgt opp av et nytt FHF prosjekt hvor hovedmålet er å videreutvikle og fremskaffe bedre grunnlag for å kommersialisere eksisterende resultat. Prosjektgruppen har i tillegg sendt inn et prosjektforslag til NFR hvor en legger opp til å jobbe spesielt aktivt med optimalisering av treningsprotokoller.