Published 2008

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-638-2

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Henriksen, Edgar; Bendiksen, Bjørn Inge

Series : Nofima rapportserie 7/2008

Year : 2008

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

I denne rapporten har vi oppsummert litteratur om rammebetingelser for lønnsomhet i norsk fiskeforedling. Hensikten har vært å oppsummere funn og å kartlegge behov for nye undersøkelser. Vi finner vårt fortrinn ligger i vel forvaltede fiskeressurser og oppdrettsarealer. Kombinasjonen av høyere kostnadsnivå enn konkurrentland, stort press i arbeidsmarkedet, handelsbetingelser og organisering mot markedet, gjør at det ikke ligger vel til rette for lønnsom fiskeforedling i Norge. Bedrifter som klarer å utnytte unike fortrinn ved ressursen med godt betalte markedsnisjer, leverer best resultater over tid. Vi finner også at utenlandske leverandører er i ferd med å erobre større andeler av det norske fiske-konsumet. Det er likevel slik at sysselsettingsnedgangen har blitt mindre de senere år og at det fortsatt er 10 000 sysselsatte i norsk fiskeproduksjon. Fleksible og tilpasningsdyktige bedrifter har hittil klart seg og vil sannsynligvis også klare seg i framtiden. Litteraturgjennomgangen avdekker ikke store kunnskapshull, men den økende importen av utenlandsk foredlet sjømat, organisering av verdikjedene, manglende satsing på infrastruktur, forhold i arbeids-markedet, norsk investering i utenlandsk foredlingskapasitet og endringer i produksjonsteknologi bør under¬søkes nærmere.

Contacts: