Published 2002

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-508-3

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Siikavuopio, Sten Ivar; Aas, Kåre

Series : Nofima rapportserie 25/2002

Year : 2002

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Produksjonen av sjørøye i oppdrett har ikke hatt en utvikling som forventet, noe som blant annet skyldes røyas reduserte sjøvannstoleranse. Da fisken kan holdes maksimalt to måneder i året i fullt sjøvann (33 ‰) begrenser dette utnyttingen av sjøbaserte anlegg. Ved å forskyve deler av smoltproduksjonen mot høst og vinter for påfølgende salg av matfisk i perioden januar-mai vil en oppnå en bedre utnytting av slike anlegg, og samtidig kunne levere fisk til markedet på et tidspunkt av året hvor tilgangen på oppdrettsrøye er lav. Høstsmolt av laks produseres i dag rutinemessig ved bruk av lysmanipulering. Hos sjørøye finnes det imidlertid ingen dokumentasjon på hvorvidt samme prosedyre kan benyttes. I dette prosjektet var målet å undersøke om det er mulig å forskyve sjøoppholdet til oppdrettet sjørøye fra normalt juni-juli til september-november. En gruppe ble holdt under naturlige lysbetingelser frem til høstutsetting (kontroll) mens en gruppe ble eksponert for et kunstig lysregime (høstsmolt). Røyas sjøvannstoleranse ble fulgt opp over en periode på 5 måneder. På bakgrunn av resultatene fra testing av sjøvannstoleranse ble kun en gruppe med lysstyrt stor røyesmolt satt over på fullt sjøvann i merd. Etter 23 dager i fullt sjøvann hadde røya vokst godt og hadde kloridnivå i blodplasma som forventet av en sjøvannstilpasset fisk. Etter 54 dager begynte sjøvannstoleransen å avta og det ble observert en økt dødelighet og reduksjon i kondisjonsfaktoren. Resultatet fra forsøket viser at det er mulig å forskyve deler av smoltproduksjonen mot høsten, for påfølgende salg av matfisk i perioden desember-januar.

Contacts: