Published 2002

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-502-4

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Sunnanå, Knut; Albert, Ole Thomas

Series : Nofima rapportserie 19/2002

Year : 2002

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Fangsten av rognkjeks i 2002 gav et utbytte på 883 tonn rogn med en deltagelse av 658 fartøy. Dette representerer en økning av uttaket på 14% og en økning i deltagelse på 30%. Bare 6% av fartøyene tok mer enn 1500kg rogn mot 14% i 2001. Bestanden av rognkjeks (Cyclopterus lumpus) er kartlagt ved hjelp av innsamlede data fra lokale fiskere. Ved hjelp av en enkel biomassemodell (SHOT) basert på data for innsats og fangst per enhet innsats (CPUE) innsamlet fra fiskerne er det gjort beregninger av mulig utvikling av rognkjeksbestanden. Det anbefales å halvere det totale uttaket av rognkjeks i 2003 sammenlignet med fangsten for 2002 for å unngå ytterligere reduksjon i bestanden. For å sikre en oppbygging av bestanden bør fangstuttaket ligge på 1/3 av nåværende uttak og dette representerer et moderat uttak i historisk perspektiv. Antall deltagende fartøy er i år inkludert i beregningene og viser at beskatningspresset på bestanden er tilnærmet proporsjonalt med deltagelsen. Tidligere reguleringstiltak basert på fartøykvoter, har vist seg å være lite effektive i å begrense totaluttaket. Fiskeriforskning anbefaler forvaltningsmyndighetene i samarbeid med fiskerne og forskningsmiljøene, å utarbeide mer effektive reguleringstiltak som innebærer en sterk reduksjon av antall deltagende fartøy.