Published 2002

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-501-6

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge

Series : Nofima rapportserie 18/2002

Year : 2002

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Fiskeindustrien i Troms og Finnmark har gjennomgått betydelige endringer det siste tiåret. Økt konkurranse utenfra i det lokale råstoffmarkedet og i ferdigvaremarkedene har medvirket til store strukturelle endringer. Konkurransesituasjonen har spesielt de siste tre årene bidratt til svak lønnsomhet i hvitfisksektoren. I pelagisk konsumsektor og i rekeindustrien har bildet vært noe lysere. Felles for alle sektorer er at svært mange bedrifter fortsatt står foran store utfordringer. Rapporten gir videre en sammenstilling av verdiskapingen i fiskerinæringen i Troms og Finnmark slik den fremkommer i nasjonalregnskapet. Her gjennomgås næringens relative betydning i fylkene, samt sektorenes bidrag til samlet verdiskaping og sysselsetting. På sektornivå går hovedskillet mellom fiske, oppdrett og foredling/eksport.

Contacts: