Published 2002

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-495-8

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Sørensen, Nils Kristian; Højgaard, Samson; Liltved, Helge

Series : Nofima rapportserie 12/2002

Year : 2002

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

RSW (Refrigerated Sea Water) brukes som kjølemedium ved fangst av sild og makrell. Høyt innhold av bakterier og organisk materiale i vannet skaper både hygieniske og tekniske problemer i anleggene. Ozoneringsutstyr er tilpasset RSW anlegg og løser ifølge skippere problemene med rengjøring og desinfeksjon. Slik bruk er nå tillatt forutsatt at fisk ikke kommer i kontakt med ozonert vann. Effekter for fiskelasten er diskutert og det er vist at ozon påvirker fiskekvaliteten, positivt gjennom redusert bakterietall, negativt ved harskning og misfarging. Ozon kan også danne potensielt giftige forbindelser i sjøvannet. Sikkerhetsmessige sider ved drift av ozonanlegg er omtalt og det foreslås at dette område vies større oppmerksomhet ved praktisk bruk. Drift av ozonanlegg krever nøye oppfølging for å tilpasse ozontilsats og derved kontrollere kostnader ved bruk. Fiskeridirektoratet samarbeider med Folkehelsa og SNT for å gi fiskerinæringa retningslinjer for bruk av ozon. Rapporten viser at ved lagring i RSW vil ozon gi økt harskning av kjølt, iset sild. Effekten er mindre etter 2,5 mnd fryselagring, mer ved –18° enn – 30°C. Det registreres rask reduksjon av kvalitet gjennom bleiking, misfarging og skjelltap, men forskjellene mellom behandlet og ikke behandlet sild er ikke stor. Ozon gir effektiv dreping av bakterier i sjøvann og effekten er bedre når vannet har lavt innhold av organisk materiale, som vist i blødetank vs kjøletank etter spyling, i et lakseslakteri. Forsøkene har blitt utført ved Fiskeriforskning i et modell RSW-anlegg. Den praktiske gjennomføring har vært krevende og ikke tilfredsstillende da vi måtte starte med råstoff som allerede var RSW-ført i et/to døgn.