Published 2002

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-493-1

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Bendiksen, Bjørn Inge

Series : Nofima rapportserie 11/2002

Year : 2002

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Norsk konsumproduksjon av makrell, sild og lodde har det siste tiåret økt kraftig som følge av økt råstofftilgang og åpning av nye markeder for industriens produkter i Øst-Europa og i Japan. Samtidig har det blitt foretatt store investeringer både i fiskeflåten og i fabrikkene på land. Økt fokus på kvalitet i flåten og industrien og økt produksjonskapasitet, har også vært en viktig del av oppskriften på suksessen til pelagisk sektor. Totalt er produksjonskapasiteten nær tredoblet siden 1990. Konsumindustrien på land består i dag av omkring 60 større anlegg, hvorav den største tredjedelen av disse sto for nesten 70 prosent av produksjonen i 2001. Samtidig viser en analyse av situasjonen i pelagisk sektor i 1999 og 2000 at skala kan være en viktig forklaring til forskjellene i lønnsomhet mellom bedriftene og at de største aktørene har hatt langt bedre lønnsomhet enn de mindre. Situasjonen i industrien er nå tydelig preget av kapasitets¬økningen som har skjedd. Overkapasitet og råstoff¬konkurransen internt i norsk pelagisk industri har løftet råstoffprisene på auksjonene i Norges Sildesalgslag til et nivå som nå skaper avsetningsvansker på ferdigvaresiden. Samtidig har utviklingen i norsk pelagisk industri har bidratt til å utløse store investeringer i nye pelagiske fabrikker både på Færøyene, på Shetland og i Skottland. Dette vil medføre økt konkurranse både på råstoffsiden og i ferdigvaremarkedene for norske aktører fremover.

Contacts: