Published 2002

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-486-9

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Sundet, Jan Henry; Hjelset, Ann Merete; Fermann, Brynjulf

Series : Nofima rapportserie 4/2002

Year : 2002

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

I alt 14 fiskere har registrert bifangst av kongekrabbe ved eget fiske med torskegarn, rognkjeksgarn og line i området Varanger – Nordkapp gjennom hele 2001. Dette antall registreringer er på samme nivå som i 2000. Resultatene viser at problemene med bifangst etterhvert også har økt i områdene vest for Varanger i 2001. Estimert bifangst av krabbe i torskegarn i 2001 var ca 30 800 krabber mot ca. 51 000 i 2000. På line var verdiene i 2001 11 500 krabber, mot ca 5000 i 2000. Bifangstproblemene synes reelt sett å ha gått noe ned i torskegarnfisket. På line har ikke forholdene endret seg vesentlig fra 2000, det økte total antallet i bifanget krabbe i 2001 skyldes hovedsakelig økt innsats i linefisket. Det er for det meste hunnkrabbe som tas som bifangst, sammen med mye undermåls krabbe. Egne undersøkelser indikerer at dødeligheten av krabben som tas på garn er mindre enn tidligere antatt, men dette vil variere fra fisker til fisker. Undersøkelsen er gjennomført i nært samarbeid med lokale fiskerimyndigheter i Finnmark.