Published 2002

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-503-2

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Bendiksen, Bjørn Inge

Series : Nofima rapportserie 20/2002

Year : 2002

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

En gjennomgang av tall fra nærmere 480 norske fiskeindustribedrifter viser at også 2001 ble et vanskelig år for store deler av fiskeindustrien. Best lønnsomhet hadde sildemel- og sildolje-industrien, fulgt av tørrfisk- og klippfiskprodusentene. Saltfisk- og tørrfiskprodusentene hadde størst bedring i lønnsomheten, mens lønnsomheten i rekeindustrien falt kraftig, og medførte at industrien totalt sett gikk med underskudd for første gang siden 1987. Selv om også bedriftene i filetindustrien i hvitfisksektoren bedret lønnsomheten, fikk industrien likevel negativ totalkapital-avkastning, for tredje år på rad. Undersøkelsens utvalg av bedrifter som foredler laks og ørret hadde også bedre lønnsomhet i 2001, men store deler av sektoren sliter fortsatt med svak inntjening. Undersøkelsens utvalg av bedrifter, som utgjør 85 prosent av fiskeindustribedriftene i landet, fikk et samlet ordinært resultat på 200 millioner kroner før skatt i 2001, eller 0,7 prosent av drifts-inntektene. Året før var overskuddet på 47 millioner kroner, tilsvarende 0,2 prosent av driftsinntektene. Dette ga en totalkapitalavkastning for industrien som helhet på 6,6 prosent, en bedring på ett prosent¬poeng fra 2000. Bedriftens egenkapitalandel sank noe også i 2001, men mer alvorlig for mange bedrifter var endringene i finansiering og kapital¬struktur som medførte sterkt svekket likviditet. Også blant fiskeeksportørene og andre engrosbedrifter økte lønnsomheten i 2001. Bedriftene hadde et samlet ordinært resultat på 320 millioner kroner før skatt, tilsvarende 1,1 prosent av drifts¬inntektene. Dette var 120 millioner kroner mer enn året før. Total¬kapitalavkastningen økte med 1,5 prosentpoeng til 9,2 prosent.

Contacts: