Published 2001

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-464-8

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Arnesen, Jan Arne; Gildberg, Asbjørn

Series : Nofima rapportserie 1/2001

Year : 2001

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Målsetningen med dette arbeidet var å framskaffe kunnskap om gelatin fra selskinn. Det ble utført forsøk i laboratorieskala for å finne gunstige betingelser for forbehandling av skinn og gelatinekstraksjon før et større forsøk i pilotskala ble gjennomført.Det ble utført kjemisk og teknisk karakterisering av gelatin ekstrahert ved 60 og 75C, og det ble gjort sammenligninger med gelatin fra torskeskinn og standard pattedyrgelatin. Resultatene viser at gelatin fra selskinn (voksen grønnlandssel) har kjemiske og tekniske egenskaper som er svært like egenskapene til standard pattedyrgelatin, mens egenskapene avviker sterkt fra de vi finner hos gelatin fra torskeskinn. Mens smeltepunktet for gel laget av torskeskinngelatin er bare 10C, smelter gel laget av selskinngelatin først ved ca 26C. Det er derfor grunn til å anta at selskinngelatin kan være et substitutt for standard pattedyrgelatin på bulkmarketed, men kan neppe gi grunnlag for framstilling av høypris spesialprodukter for fototeknisk anvendelse, slik som f.eks gelatin fra torskeskinn. Våre resultater viser at det kan utvinnes ca 0.7 kg tørt gelatin fra et grønnlandsselskinn av normal størrelse.

Contacts: