Published 2000

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-451-6

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Bendiksen, Bjørn Inge; Isaksen, John Roald

Series : Nofima rapportserie 12/2000

Year : 2000

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Rapporten tar for seg verdiskapingen i fiskerinæringen i Finnmark, både med utgangspunkt i offentlig tilgjengelig statistikk og nyere tall hentet fra fiskerinæringen i fylket. Analysene viser at fiskerinæringen i Finnmark står for om lag 10 prosent av fylkets bruttoprodukt. Ingen andre fylker er så avhengig av fiskerinæringen. Rapporten viser også at fiskerinæringsaktørene i kommunene Båtsfjord og Hammerfest står for til sammen 37 prosent av næringens verdiskaping i fylket. Videre analyserer rapporten endringene i råstoffmarkedet og varestrømmene med råstoff i fylket. Endringene er preget av en internasjonalisering av råstoffmarkedet, der en økende andel av råstoffet landes frossen. En stor del av dette selges i dag via de nye kanalene, som nøytrale fryse¬terminaler representerer, til kjøpere utenfor fylket. Analysene viser imidlertid at omfanget av ubearbeidet fisk som selges gjennom fiskeindustrien til eksport ennå er større enn hva som omsettes via fryseterminalene. Dette har sammenheng med strukturendringer i fiskeindustrien de siste fem årene, der en rekke bedrifter har endret sin produksjonsstrategi i retning av større innslag av ferskfiskpakking. Rapporten drøfter avslutningsvis utfordringene som fiskeindustrien i Finnmark står overfor som følge av internasjonaliseringen av råstoffmarkedet, og som følge av endringer i konsumet av sjømat internasjonalt.

Contacts: