Skip to main content

Published 2000

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-439-7

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Nilssen, Frode

Series : Nofima rapportserie 2/2000

Year : 2000

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Formålet med dette arbeidet er å gi en status for strukturen i markedskanalene for fisk i Russland, med vekt på pelagisk fisk. Hovedvekten er lagt på å beskrive de strukturelle endringene i markeds-kanalene og de bakenforliggende faktorene som styrer tempoet og retningen i utviklingen. Avslutningsvis drøftes sannsynlige fremtidige utviklingstrekk. Under planøkonomien utgjorde fiskeprodukter en viktig del av dietten til forbrukerne. Frem til 1992 var fordeling og distribusjon av næringsmidler fortsatt basert på plansystemet med sentral kontroll og fordeling av varene, såkalte "føderale ressurser". Staten tok ansvaret og stod således for planleggingen og samordningen av produksjon og fordelingen av varene på sentralt nivå. Da planøkonomien forsvant i 1992 forsvant koblingen mellom de ulike enhetene i markedskanalene. For bedriftene var overgangen fra plansystemet til det nye regimet dramatisk. To kritiske faktorer i denne sammenhengen er imperfeksjonene i kapitalmarkedet og foretaksorganiseringen.