Skip to main content

Published 2000

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning) og Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-450-8

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Olsen, Ragnar Ludvig; Strøm, Terje; Sunnanå, Knut; Akse, Leif; Edvardsen, Torgeir

Series : Nofima rapportserie 11/2000

Year : 2000

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt for å fremme forslag til ny strategi for fiskeriforskningsmiljøet i Tromsø for nye FoU-tilbud til sjømatindustrien. Gruppen fikk i oppgave å gi innspill til styrene i Norges Fiskerihøgskole og Fiskeri¬forsk¬ning om hvordan de to institusjonene i samarbeid kan styrke satsingen overfor norsk fiske- og sjømatindustri. Gruppens anbefalinger er at styrene i Norges fiskerihøgskole og Fiskeriforskning fatter følgende beslutninger: At: " det blir inngått en samarbeidsavtale mellom Norges fiskerihøgskole og Fiskeri¬forskning som omfatter FoU og undervisning innenfor næringsmiddel¬området; " det arbeides mot Norges forskningsråd for å få et Strategisk program (SIP/SUP) innenfor marin næringsmiddelproduksjon lagt til Tromsømiljøet; " det nedsettes en faggruppe som går gjennom studieplanene for industri¬relevante kurs i næringsmiddelfag ved Norges Fiskerihøgskole B med sikte på felles bruk av personell og infrastruktur til gjennomføring av kandidat- og forsker¬utdanningen; " det initieres et prosjekt for å utrede etablering av nye forsøksfasiliteter som fyller kravene til utvikling av næringsmiddelprodukter/-prosesser. Til utredningen bør det søkes egen finansiering og engasjeres en ekstern prosjekt¬leder; " Norges fiskerihøgskole og Fiskeriforskning samarbeider om etterutdanning og kompetanse byg¬ging i sjømatindustrien. Gruppens anbefalinger er enstemmige.