Skip to main content
Published 2009

Les på norsk

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-735-8

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Toften, Kjell

Series : Nofima rapportserie 45/2009

Year : 2009

Summary

Denne rapporten presenterer en vurdering av det strategiske konkurransegrunnlaget for den norske torskeoppdrettsbransjen. Sterke og svake sider, muligheter og trusler blir her vurdert, sammen med en vurdering av bransjens samlede strategiske kapabiliteter. Videre retter rapporten fokuset mot markedet og markedskanaler. Her brukes Frankrike som et casemarked, og hovedtrekk ved det franske marked og markedskanaler presenteres og diskuteres opp mot konkurransegrunnlaget for norsk torskeoppdrettsbransje. Ulike alternativer for strategisk tilpasning for norske torskeoppdrettsaktører vurderes. Avslutningsvis pekes det på en del områder hvor det er behov for mer forskningsbasert kunnskap, som arbeidet med denne rapporten har avdekket.