Published 2009

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-723-5

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Karlsen, Kine Mari; Dreyer, Bent Magne

Series : Nofima rapportserie 40/2009

Year : 2009

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Utredningen kartlegger hvordan fangstreguleringer og fangstadferd samsvarer med kriterier for miljøgodkjenninger av villfanget fisk. I studiet er de tre miljømerkene for villfanget fisk Marine Stewartchip Council, KRAV og Friend Of the Sea vurdert i forhold til norske fangstmønster. Fangstmønsteret kan beskrives med følgende parametrer: fangstområde, bifangst, sesong, fartøystørrelse, fartøytype, redskapsbruk, fiskeart, mottaksanlegg og energiforbruk. Basert på dagens krav for de undersøkte miljømerkene har kravene liten eller ingen betydning for de fleste av disse parametrene. Problematikken knyttet til kysttorsk kan i nær fremtid endre dette. En gjenoppbyggingsplan for kysttorsken er under utredning. De kommende kravene om vern av kysttorsken er svært relevant i forhold til sesong, fangstområde og bifangst. Energiregnskap er et relativt nytt område, som også kan få betydning for det norske fangstmønsteret. Hvilke konsekvenser energiregnskap og en gjenoppbyggingsplan for kysttorsk vil få for den norske fiskeflåten er i dag uklart.

Contacts: