Published 2009

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-699-3

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Henriksen, Edgar

Series : Nofima rapportserie 28/2009

Year : 2009

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Nofima Marked har testet om agn i poser (poseagn) ville gi bedre økonomi i fiske etter hyse med handengt line. Agnet skulle angivelig gi større fangstrater i hysefiske og større hyse. Poseagn, poseagn tilsatt rødåtepulver, agn fra sauri og makrell er derfor testet i fiske med bunnline på Malangsgrunnen i perioden oktober 2008 til februar 2009. Forsøket viser at i perioder når hyse dominerer i linefangstene (høsten) har bruk av poseagn en betydelig positiv effekt på driftsøkonomien. Årsaken er at bruk av poseagn gav høyere samlet fangstrate enn både agn fra sauri og makrell. Fangstraten på hyse økte og agnet fanget større hyse. På høsten økte også fangstraten av torsk, mens fangstratene av andre fiskeslag gikk noe tilbake Tilsetning av rødåtepulver dempet den positive effekten fordi fangstratene av torsk og annen fisk gikk sterkt ned. I januar og februar var fortsatt fangstratene av hyse større for poseagn og poseagn tilsatt rødåte, enn for agn fra sauri og makrell. Poseagnet tilsatt rødåte hadde svært mye dårligere fangstrater for torsk og gir derfor svært mye dårligere dekningsbidrag per fangstdag enn de andre agntypene. Naturlig agn fra sauri og makrell gir begge økte fangstrater for torsk og derfor bedre dekningsbidrag per fangstdag enn poseagnet. Poseagnet gir imidlertid så pass store fangstrater på torsk at det vil være mulig å ta opp torskekvoten under et normalt vinterfiske. Ved å bruke poseagn, i stedet for agn fra sauri eller makrell, under vinterfisket vil en redusere den maksimale inntjeningen per dag, men øke hysefangstene betydelig. Høyere daglige hysefangster og flere sjøvær i løpet av vinteren vil øke de totale driftsinntektene og fartøyets lønnsomhet vesentlig i vintersesongen.