Published 2009

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-682-5

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Akse, Leif

Series : Nofima rapportserie 18/2009

Year : 2009

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Rapporten oppsummerer resultater fra tidligere forsøk utført av tidligere Fiskeriforskning, nå Nofima. Den inngår som en del av prosjektet ”Temperaturstyring fra fangst til marked”, som er finansiert av FHF-fondet og ledet av en styringsgruppe oppnevnt av FHL-Filetforum. Det primære målet i ”Temperaturstyring fra fangst til marked” er å forbedre kvaliteten på ferske filetprodukter av hvitfisk og å øke andelen av kjølt råstoff (hyse, torsk og sei) som har en kvalitet som gjør det anvendelig til lønnsom produksjon av ferske produkter. Prosjektet fokuserer på å optimalisere kjølekjeden fra fangst ombord på tråler til skiping av kjølte filetprodukter til kunder i markedet (råstoff, halvfabrikata, sluttprodukter). Superkjøling er viet spesiell oppmerksomhet med hensyn til egnethet i ulike trinn i kjeden fra fangst til marked. Som utgangspunkt for nye forsøk i prosjektet ”Temperaturstyring fra fangst til marked” refererer denne rapporten tidligere forsøk der fangsthåndtering, kjøling og råstoffkvalitet var problemstilling og presenterer hovedfunnene i disse forsøkene. I rapporten er det også tatt inn referanser til tidligere rapporter som gir en fullstendig presentasjon av forsøkene og resultatene. De fleste av disse rapportene er åpne og kan lastes ned fra websiden til Nofima Marin AS, eller de kan bestilles fra instituttet.