Published 2009

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-681-8

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Østli, Jens; Gallart, Lorena Jornet

Series : Nofima rapportserie 17/2009

Year : 2009

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Nofima Marked og Sintef fiskeri og havbruk har på oppdrag fra Bacalaoforum gjennomført en fokusgruppestudie i Spania. Oppdraget er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. Formålet med studien var å problematisere innholdet i ”bacalao”, både som begrep og produkt. Vår antagelse var at ”bacalao” i Spania er veldig sterkt knyttet opp til fullsaltet fisk/saltfisk. Men bacalao er og det offisielle navnet på torsk og alle torskeprodukter må derfor merkes med bacalao om de er saltet eller ei. Gjennom observasjoner i spansk dagligvare, er det ingen tvil om at lettsaltede og fryste torskeprodukter er utbredt i det meste av Spania. Disse produktene, som er tydelig merket med ”bacalao” og betegnelser/informasjon som viser at de inneholder salt, kan av noen oppfattes å være utvannet saltfisk, av andre å være fryst filet av torsk. Konklusjonen (som man må være forsiktig med fordi metodikken ikke tillater at man generaliserer resultatene) peker mot at tradisjonell saltfisk fremdeles er referansen og viktigste assosiasjonen til begrepet ”bacalao”. Samtidig synes det klart at ”bacalao” også må tilpasse seg en ny situasjon, en situasjon hvor det finnes en rekke produkter merket bacalao fordi de er laget av torsk. Dette skyldes at bacalao også er det offisielle navnet på torsk (Gadus spp)