Published 2009

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-674-0

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Bendiksen, Bjørn Inge

Series : Nofima rapportserie 10/2009

Year : 2009

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Denne rapporten tar for seg strukturutviklingen i fiskeindustrien i Nord-Norge og Nord-Trøndelag i perioden 1995-2007. Redusert tilgang på råstoff og mindre filetproduksjon er begge forhold som har preget utviklingen i hvitfiskindustrien det siste tiåret. Antall bedrifter dermed redusert med en tredjedel, mens antall sysselsatte nesten er halvert. Også i rekeindustrien har det vært et markert fall i antall bedrifter og sysselsatte. En kraftig økning i produksjonen i pelagisk industri har bidratt til økt sysselsetting i løpet av perioden, men dette har ikke kunnet forhindre at sysselsettingen i de tre viktige sektorene til sammen har falt fra omkring 5.200 i 1995 til om lag 2.700 i 2007. Mindre filetproduksjon har også bidratt til at produksjon av saltfisk, klippfisk og tørrfisk nå står for hovedtyngden av aktiviteten i hvitfiskindustrien i Norge.

Contacts: