Published 2009

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-666-5

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Sæther, Bjørn-Steinar; Bjørn, Pål Arne; Midling, Kjell Øyvind; Nilsen, Rune; Jakobsen, Ronny Andre; Siikavuopio, Sten Ivar

Series : Nofima rapportserie 4/2009

Year : 2009

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Fangstbasert akvakultur er stort på verdensbasis, og det arbeides med å utvikle denne næringen også for villfanget torsk i Norge. Man antar at næringen vil bidra positivt til tradisjonelt torskefiske, enten ved å forbedre kvaliteten på fisken eller for å kunne tilby torsk på markedet når den ellers er lite tilgjengelig. Fremtidig oppfôring av villfanget torsk vil av flere hensyn være basert på bruk av kommersielt tilgjengelig tørrfôr. Tørrfôr er svært forskjellig fra villtorskens naturlige føde både med hensyn til lukt, smak, form, tekstur og farge. Ved å bløte opp tørrfôr i vann aksepteres fôret bedre av torsken og en større andel fisk begynner å spise. Bløtlegging av tørrfôr i kar med vann over flere timer er en tid og arbeidskrevende operasjon. Det gir utfordringer på logistikk, hele dagsbehovet må forberedes dagen før, økte krav til hygiene, vanntilsettingen blir også en ”utvanning” ved at næringsstoffer går tapt, fôret får en vesentlig endret teknisk kvalitet etc. Tilsetting av vann i fôret like før bruk gjør at oppdretter i stor grad unngår alle de negative sidene ved vanntilsettingen, mens fisken nyter godt av de positive sidene. I dette prosjektet sammenlignes to metoder for tilsetting av vann i tørrfôr til bruk i weaning av villfanget torsk; dagens praksis med oppbløting i kar med vann og en ny metode med tilsetting av vann like før bruk ved hjelp av vakuum. Et problem med villfanget fisk er å få dem til raskt å akseptere fôret de blir tilbudt. Tidligere forsøk har vist positive effekter av attraktanter i weaning-fôr, og bruk av en kommersielt tilgjengelig fôr-attraktant til fisk blir også testet i dette prosjektet. Resultatene viser at vanntilsetning med vakuum gir minst like godt vekstresultat på torsken, mens attraktanten som ble testet ikke førte til bedret tilvekst og sannsynligvis ikke hadde noen appetittvekkende effekt.

Contacts: