Published 2010

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-837-9

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Tobiassen, Torbjørn I; Mejdell, Cecilie Marie; Midling, Kjell Øyvind; Akse, Leif

Series : Nofima rapportserie 48/2010

Year : 2010

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Bakgrunnen for prosjektet var at oppdrettsnæringen trengte hjelp til å løse problematikken rundt sanitetsslakting av fisk ved sykdom. Næringen ønsket en metode som kunne gjør sanitetsslaktingen effektiv og sikker. Den måtte i tillegg tilfredsstille Mattilsynets krav til avliving av fisk og de hygieniske kravene som stilles til håndtering av smittet fisk. I prosjektet ble det lagt opp til en god dialog med Mattilsynet for å klarlegge viktige områder knyttet opp til sanitetsslakting av fisk. Forskrifter, litteratur og annen nyttig informasjon ble benyttet. Et viktig skille mellom sanitetsslakting og avliving i nødstilfelle ble også gjort. Sanitetsslakting skal følge dyrevelferdslovens bestemmelse om forsvarlighet og at fisken skal være bedøvd. Dette vil regnes som en planlagt utslakting/avliving, hvor oppdretteren har tid til å planlegge aktiviteten, skaffe aktør som kan gjennomføre slaktingen etter gjeldene forskrifter, skaffe godkjennelse for hvordan dette skal gjennomføres. Avliving i nødstilfelle, der kravene ikke er like absolutte(dyrevelferdsloven § 12 tredje ledd) er en utslakting/avliving av fisken som må gjennomføres umiddelbart, noe som medfører at oppdretteren kanskje ikke har mulighet til å få på plass en aktør som driver sanitetsslakting og det må gis dispensasjoner fra gjeldende forskrifter. Det er oppdretterens ansvar at sanitetsslaktingen gjennomføres etter de gitte krav. Disse kravene skal være oppfylt hvis ikke må det søkes dispensasjon fra dem: Båten som gjennomfører slaktingen skal være godkjent som mellomliggende anlegg. Bedøvelses- og avlivingsmetoden må være utprøvd, dokumentert og egnet etter forskriften. I prinsippet stilles samme krav som ved slakting av fisk på slakteri. Etter forskriften om drift av akvakulturanlegg §34 er det ikke lov til å avlive store mengder fisk i akvakulturanlegg. Mattilsynet kan gi tillatelse til slik avliving dersom det er nødvendig ut fra tungtveiende fiskehelse- eller fiskevelferdshensyn. Det ble gjennomført en kartlegging av eksisterende systemer for sanitetsslakting av fisk. Det som benyttes til å bedøve fisken er strøm. Det ble også gjennomført en vurdering av andre aktuelle bedøvelses og slaktemetoder, men konklusjonen ble at strøm bedøving egnet seg best til sanitetsslakting av fisk.

Contacts: