Published 2010

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-829-4

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Egeness, Finn-Arne

Series : Nofima rapportserie 44/2010

Year : 2010

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Siden norsk eksport av pelagisk fisk er konsentrert til et begrenset antall markeder, er det viktig at næringen evner å utvikle nye markeder. Hvis næringsutøverne skal lykkes med markedsutvikling trenger de kunnskap. Markedsforskning kan være et relevant hjelpemiddel. Hensikten med rapporten er derfor å framskaffe økt kunnskap, slik at norsk pelagisk industri kan basere sine strategiske valg og handlinger i det egyptiske markedet på et bredere grunnlag (Gripsrud, 1987). Lokal industri, begrenset holdbarhet på fryst fisk og tollsatser setter begrensninger på norsk eksport. Det anbefales at norske aktører forsøker å endre reglene for holdbarhet på fryst fisk fra 6 til 12 måneder. Sortering av sild med og uten rogn og kommunikasjon av fettinnhold vil kunne skape fortrinn i markedet. Det anbefales at en ser på muligheten for sild som et substitutt til sardiner. Makroøkonomisk utvikling antyder økt etterspørselen etter sild i Egypt, dersom prisen ikke øker enn hos produktets substitutter. Konkrete tiltak vil kunne øke norsk markedsandel.