Published 2010

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-827-0

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Egeness, Finn-Arne

Series : Nofima rapportserie 43/2010

Year : 2010

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Siden norsk eksport av pelagisk fisk er konsentrert til et begrenset antall markeder, er det viktig at næringen evner å utvikle nye markeder. Hvis næringsaktørene skal lykkes med markedsutvikling trenger de kunnskap. Markedsforskning kan være et relevant hjelpemiddel. Rapporten viser at norsk sild kan være et substitutt for brasilianske sardiner, enten hele året eller i perioder med fangststopp i det lokale markedet. Brasilianske forbrukere kjenner ikke til norsk sild, og en bør derfor bruke betegnelsen norske sardiner – sild. Norske bedrifter vil imidlertid møte flere utfordringer. Brasilianske myndigheter bruker toll aktivt for å beskytte lokal industri. Valgt inngangsstrategi må derfor ikke komme i konflikt med lokal verdikjede. En annen utfordring er at Brasil mangler videreforedlingsleddet som finnes i mange av de markedene pelagisk industri eksporterer sine produkter til. Produktutvikling og - tilpassning er derfor nødvendig dersom en skal øke eksporten til Brasil. Det anbefales at norske bedrifter benytter seg av en lokal agent, som kan fange opp endringer i regelverk på et tidlig tidspunkt og tilføre uformell kunnskap. Høye transportkostnader fra Nord-Norge, gjør at bedrifter på Vestlandet har størst muligheter i dette markedet.