Published 2010

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-821-8

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Dreyer, Bent Magne

Series : Nofima rapportserie 40/2010

Year : 2010

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Knapphet på ressursene har ført til et økende behov for å vurdere potensialet for økt verdiskaping i villfisksektoren. Flere forhold tyder på at potensialet for økt verdiskaping er stort dersom det er mulig å utvikle beslutningstøttesystemer som kan brukes til å velge fangststrategier for å målrette fangsten mot områder, tidspunkt og deler av bestanden som er optimale i forhold til produksjon og konsumentenes behov. Hensikten med denne rapporten er å gi en oversikt over hvilke beslutningstøttesystemer som fins i dag og avdekke hvilke forbedringspotensial slike systemer har. Gjennomgangen av utvikling av slike systemer i Norge og Island viser at mye relevant arbeid er utført i begge landene. Dette er et godt utgangspunkt for å se nærmere på utvikling/forbedring av slike systemer i Norge. Før en slik utvikling/forbedring gjennomføres, bør en identifisere om de tilsvarende kvalitetsfaktorene identifisert på Island har betydning for verdiskapingen i verdikjeder i Norge, hvilke kvalitetsparametrer er viktig i Norge i forhold til ulike produkter, og hva er betalingsvilligheten i forhold til dette. Det vil også være et behov for å identifisere hvilke aktører som vil ha størst nytte av bedre koordinering av aktivitetene, og hvilke beslutninger det kan være relevant å støtte gjennom et slikt system.

Contacts: