Published 2010

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-811-9

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Nygaard, Halvor

Series : Nofima rapportserie 35/2010

Year : 2010

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Foreliggende rapport er en konsolidert versjon av tidligere Nofima rapport K-367, hvor nye kinetikkdata for termisk inaktivering av IPNV har blitt inkludert. Rapporten foreligger også i engelsk utgave (Nofima Report no. 33/2010). Rapport K-376 er trukket tilbake. Prosjektet ble initiert av FHL etter anmodning fra Mattilsynet til norsk fiskemelindustri om å definere en standard norsk fiskemelprosess med kriterier for å drepe aktuelle smittestoffer i villfisk og oppdrettsfisk. Rapporten oppsummerer drepekinetikkdata om Enterobacteriaceae/Salmonella og fiskepatogene bakterier/ virus. Inaktiveringseffekt av ulike temperatur-tid (T/T) kombinasjoner ble beregnet fra kjente D- og z-verdier. Villfisk skal gjennomgå en prosess som oppfyller kravene til ”fiskemelmetoden” i Forordning (EF) 1774/ 2002. Foreslåtte minimumsbetingelser for varmebehandling er 70 °C/20 minutter som gir 100 Log10 reduksjoner av Enterobacteriaceae/Salmonella. Foreslåtte minimumsbetingelser for oppdrettsfisk er 76 ºC/20 minutter eller andre T/T kombinasjoner som gir 3 Log10 reduksjoner av IPNV. Rapporten beskriver varmebehandling på to alternative trinn i fiskemelprosessen; i koker og i indirekte damptørke. For fiskemel kan oppfyllelse av minimumskravene til varmebehandling dokumenteres enten i koker eller i damptørke. For fiskeolje må inaktiveringen baseres på varmebehandling i koker. Rapporten beskriver vilkår som må oppfylles for å kunne prosessere villfisk og oppdrettsfisk i samme anlegg.