Published 2010

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-797-6

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Hermansen, Øystein

Series : Nofima rapportserie 29/2010

Year : 2010

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Denne studien har kartlagt erfaringer ved drift av anlegg for fangstbasert akvakultur av torsk. Det er fokusert på kostnadsforhold, vekst, driftsrutiner og teknologi. I tillegg modelleres lønnsomheten i driften av et tenkt anlegg i større skala. Førstnevnte er gjort gjennom intervju av nøkkelpersonell ved anleggene, mens sistnevnte er en skrivebordsøvelse basert på data fra intervjuene og data fra en fiskeeksportør. Resultatene viser at driften foregår på lokaliteter med akseptabel kvalitet. Anleggstype og tilstand varierte, det samme gjør produsert mengde. Noen har stor produksjon og mange års erfaring, mens andre kun har drevet i liten skala og få år. Rutinene ved fangstmottak varierte også mellom anleggene. Noen sorterer i størrelsesgrupper, andre ikke. Sortering etter skadestatus ble samlet oppfattet som viktig og kunnskapskrevende. Etter dette er dødeligheten lav, med unntak av sykdomsutbrudd som har funnet sted hos ett firma og rømming/selproblematikk som har inntruffet hos to anlegg. Tilveksten har variert mellom anleggene, men med godt egnet fisk og god behandling vil fisken generelt doble vekten i løpet av om lag 22 uker. Fôring skjer med sild eller lodde, og man opplever andelen fisk som ikke tar til seg fôr som svært liten. I forsøk ligger den rundt 20 %. Resultatene fra lønnsomhetsmodellering indikerer at lønnsomheten kan være betydelig. Den er mest sensitiv for endringer i salgspris og tilvekst.