Published 2010

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-763-1

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Larsen, Rune; Nilsen, Heidi

Series : Nofima rapportserie 13/2010

Year : 2010

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Prosjektet består av tre hovedaktiviteter. I delprosjekt (a) er det gjennomført to dyreforsøk for å evaluere om proteinkomponenter fra torsk har en forebyggende effekt mhp. type 2 diabetes (T2D). Resultatene viste at torskeproteinene ikke hadde en beskyttende effekt, et resultat som divergerte med tilsvarende studier utført av samarbeidspartnerne i Canada. Årsaken til dette skyldes trolig ulike fremstillingsprosedyrer av torskeproteinene og det antas at enkelte biologisk aktive komponenter har gått tapt under fremstillingen av foret til forsøkene som er utført i Tromsø. I delprosjekt (b) er det samlet inn epidemiologiske data fra to regioner i Russland, med formål å sammenligne fiskekonsum og forekomsten av T2D og hjerte- og karsykdommer i de ulike befolkningsgrupper. Første del av datasettet er analysert og resultatene viste at det var store forskjeller i sosioøkonomisk status og fiskekonsum i de to russiske regionene. I delprosjekt (c) er det gjennomført et dyreforsøk for å evaluere om industriell prosessering påvirker helsegevinsten av sjømatkonsum. Reker ble valgt som råstoff siden de gjerne gjennomgår en omfattende prosessering og mister mange biologisk aktive komponenter under produksjonsprosessen. Noe overraskende viste rå reker seg å gi forhøyet grad av åreforkalkning og redusert vekst sammenliknet med prosesserte reker og kontroll. Det er satt i gang undersøkelser for avklare om dette skyldes ulik grad av fordøyelighet mellom råstoffene.

Contacts: