Skip to main content
Published 2010

Les på norsk

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-759-4

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Bendiksen, Bjørn Inge

Series : Nofima rapportserie 11/2010

Year : 2010

Summary

Det var store forskjeller i lønnsomheten i norsk fiskeindustri i 2008. Svakest lønnsomhet var det i hvitfiskindustrien, der særlig saltfisk- og filetindustrien gikk med store tap på driften. Best lønnsomhet var det i sildemelindustrien og pelagisk konsumindustri. Et større antall bedrifter bokførte også betydelige tap på handel med valutakontrakter i 2008. Dette gjaldt i første rekke en del klippfisk- og tørrfiskprodusenter, noe som påvirket årsresultatet kraftig i disse to bransjene.
Svak lønnsomhet har bidratt til at antall bedrifter i hvitfiskindustrien er redusert de siste to årene. Både her og i pelagisk industri har oppkjøp og fusjoner bidratt til at også antall aktører er kraftig redusert. Det var også en liten reduksjon i antall sysselsatte i 2008, men endringene er usikre fordi tall for bruk av innleid arbeidskraft er mangelfulle.

Contacts: