Published 2006

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-588-0

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Toppe, Jogeir; Albrektsen, Sissel

Series : Nofima rapportserie 14/2006

Year : 2006

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Et laksebeinmel ble testet ut ved gradert innblanding i fôr til torsk i et 11 ukers fôringsforsøk. Forsøket viste at fôropptaket økte i takt med økende nivå laksebein i fôrene, og at det økte inntaket av fôr resulterte i økt tilvekst samtidig som en god fôrfaktor ble opprettholdt. Diettene med laksebein gav økt protein- og stivelsesfordøyelighet (P<0,05). En forklaring kan være at det høye askenivået i fôrene senker passasjehastigheten i tarmen og muliggjør større grad av enzymatisk nedbryting av fôr til komponenter som lett blir tatt opp i tarmen. Selv om fordøyeligheten av fett viste en negativ sammenheng med nivå aske, var den lite påvirket ved nivåer aktuelle for torskefôr. Resultatene tilsier at denne type biprodukt fra laks er velegnet som fôr til torsk, og at resultatene kan anvendes i utvikling av nye og mer effektive fôr til torsk.

Contacts: