Published 2014

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-236-0

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Svorken, Marianne

Series : Nofima rapportserie 43/2014

Year : 2014

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Vinteren 2014 innførte Nærings- og fiskeridepartementet en midlertidig ordning med kvotebytte av lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen og lodde i Barentshavet, der to samarbeidende fartøy i ringnotflåten kunne bytte loddekvoter. Ordningen ble innført fordi det var at ønske om å legge til rette for en mer lønnsom og formålstjenlig gjennomføring av de to fiskeriene. I tillegg ville en slik ordning være energieffektiv. Hele 76 av 79 aktive fartøy valgte å benytte seg av ordningen. 11 av byttene ble gjennomført innenfor samme rederi eller selskap, mens 10 av fartøyene som byttet loddekvoter også benyttet nybyggordningen på samme tid. Fartøyene hadde ikke nødvendigvis likt kvotegrunnlag og noen fartøy byttet fra seg mer lodde enn de fikk igjen. Til tross for at fisket ved Island slo feil og kun 5 av 32 fartøy som meldte utseiling fikk fangst, virker aktørene tilfredse med kvotebytteordningen. Det kan virke som at mange har hatt avtaler om å dele gevinsten for å unngå at noen sto igjen som tapere. Ettersom de fleste ville valgt å gå til begge områdene uten denne muligheten, har ordningen bidratt til en stor besparelse i drivstoffutgifter samt spart miljøet for utslipp. Fiskeridirektoratet og Norges Sildesalgslag påpeker at den var ressurskrevende som følge av tekniske utfordringer.

Contacts: