Published 2011

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-895-9

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Kileng, Øyvind; Johansen, Lill Heidi; Jensen, Ingvill

Series : Nofima rapportserie 28/2011

Year : 2011

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en sykdom forårsaket av ILA-virus (ILAV) som resulterer i store tap i lakseoppdrett. Sykdomsutbrudd er kun registrert på oppdrettslaks, men en avirulent variant av viruset er også påvist i vill laksefisk uten sykdomstegn. Man kan ikke utelukke at villfisk kan være bærer av virulente virus og det samles mye fisk rundt oppdrettsanlegg, noe som kan utgjøre en smitterisiko. Med bakgrunn i den manglende kunnskapen om gjensidig smitterisiko mellom oppdrettslaks og villaks, har vi studert forekomst av ILAV i Målselv-vassdraget som er i nær tilknytning til Astafjordbassenget i Sør-Troms. I dette området har det vært gjentatte ILA-utbrudd i oppdrettslaks over flere år. Laks fisket i Målselv-vassdraget sesongen 2010, samt prøver fra to oppdrettslokaliteter med påvist ILA ble analysert for tilstedeværelse av ILAV ved bruk av qPCR. Resultatene viste at alle oppdrettsfiskene i studien hadde høye nivå av ILAV i fornyre. Sekvensering av Hemaglutinin – esterase genet viste at de to virusisolatene er identiske, selv om det var ett år mellom utbruddene. ILAV ble ikke påvist i villaks, på tross av at de har oppholdt seg i et område der mange oppdrettsanlegg har hatt utbrudd av sykdommen. Resultatene antyder at virulent ILAV ikke har stor utbredelse i laks som vandrer opp Målselva. Vi kan imidlertid ikke konkludere med at ILAV ikke smitter mellom villfisk og oppdrettsfisk eller vice versa; til det er prøvematerialet som er analysert for lite.

Contacts: