Published 2011

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-879-9

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : van Nes, Solveig; Johansen, Lill Heidi; Gjerde, Bjarne; Skugor, Stanko; Ødegård, Jørgen

Series : Nofima rapportserie 20/2011

Year : 2011

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Det er foretatt en vurdering av faktagrunnlaget vedrørende interaksjonen mellom ville- og oppdrettede populasjoner av anadrom laksefisk og lakselus med spesiell relevans for Norge. Rapporten er grovt sett delt inn i tre hovedområder som spesifikt omhandler: i) Populasjonsdynamikk; ulike faktorer som påvirker bestand av vill (anadrom) laksefisk. ii) Evaluering av faktagrunnlaget om lakselus; om forekomst av lakselus, smittebærere og smittemodeller. iii) Evaluering av faktagrunnlaget vedrørende statusrapportering som legges til grunn for beslutningstakere/villaksforvaltning.

Contacts: