Published 2011

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-875-1

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Østli, Jens; Nøstvold, Bjørg Helen

Series : Nofima rapportserie 18/2011

Year : 2011

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Storbritannia er et interessant marked for sjømat fordi de utviklingstrekk man ser gjerne gjenfinnes i andre europeiske markeder på et senere tidspunkt. For sjømat er det særlig introduksjonen av ”fersk” sjømat i selvbetjente disker som har vært bakgrunnen for inneværende prosjekt. Ferdigpakket sjømat har gått fra å være genuint fersk til i veldig stor grad å være tint, sannsynligvis uten at den britiske konsument er klar over dette. I prosjektet har vi med ulike metodiske innfallsvinkler sett på hvordan forbrukerne forholder seg til fersk, fryst og tint sjømat. Norskprodusert torskefilet har vært brukt som eksempel når forbrukerne har smakt. Resultatene viser at mange har et negativt forhold til fryst sjømat, men at dette kan modifiseres dersom man utstyrer produktene med budskap a la ”Frozen at sea”. Smakstesten viste at forbrukerne i liten grad diskriminerte mellom ferske og tinte smaksprøver når de skulle vurdere hvilket de kunne tenke seg å kjøpe. Noen mener at utviklingen i UK vil ramme norsk fiskeindustri fordi man ikke kan utnytte ferskhet som konkurransefortrinn. Et motargument er at mange norske anlegg har muligheter til å produsere fryst filet av meget høy kvalitet. Inneværende prosjekt viser at hos britiske forbrukere vil denne fileten antagelig få like god aksept som den genuint ferske. Med dokumentert råstoffkvalitet, og prosedyrer i innfrysing og lagring, kan man dessuten utvikle et helårlig tilbud på filet som i tint tilstand vil ha lang (garantert) holdbarhet i kjøledisk. Dette vil kunne gi nye muligheter i forhandlinger om leveranser og pris. En annen konsekvens av studien kan være at man fra norsk side søker å unngå de bedriftene som lager konsumprodukter til engelsk dagligvare og heller satser på de kanalene som forlanger genuint ferske produkter. I hotell, restaurant og catering finnes det mange bedrifter som både satser på fersk fisk og også tar hensyn til de naturlige svingningene man har i fiskeriene.