Published 2011

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-847-8

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Joensen, Sjurdur; Andreassen, Rolf Jarle

Series : Nofima rapportserie 4/2011

Year : 2011

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Det er gjennomført storskalaforsøk med henging av tørrfisk under et skyggenett for å undersøke effektene på temperatur og kvalitet etter henging. På dager med sol, ble det målt en betydelig lavere temperatur i fisk som henger under nett. Det ble likevel ikke registrert forskjeller i kvalitet mellom fisk hengt under nett og kontrollfisk. Tørkeforholdene under årets sesong var gode, og kvaliteten på kontrollfisken var god. Dermed var det vanskelig å kunne få en eventuelt bedre kvalitet på fisk som hang under nett. Ut fra årets forsøk var det ikke mulig å konkludere med om skyggenett har innvirkning på tørrfiskens kvalitet. Storskala forsøkene bekreftet likevel at nettene fungerer for å senke temperaturen i fiskemuskelen når solen skinner. Prosjektet ble ledet av Faggruppe for Tørrfisk ved Frank Jakobsen. Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

Contacts: