Published 2012

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-015-1

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn I; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein

Series : Nofima rapportserie 29/2012

Year : 2012

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

I prosjektet er det utført intervjuundersøkelse i fire filetbedrifter og produksjonsforsøk med både torsk og hyse i to av bedriftene. Målet i spørreundersøkelsen var å finne hvilke kvalitetsfeil i råstoffet bedriftene selv vurderer som de alvorligste, ut fra økonomiske betydning. Undersøkelsen viser at de kvalitetsfeilene som bedriftene mener har størst betydning for produksjonsresultatet er: Rødfarget filet, filetspalting, ferskhet, feil sløying og bløt konsistens. I produksjonsforsøkene var målet å dokumentere hva råstoffkvaliteten betyr for produksjonsresultatet og produktverdien, i filetproduksjon av fersk torsk og hyse. To produksjonsforsøk med hyse, utført av Nofima i samarbeid med bedriftene, viste at den beste råstoffkvaliteten gav inn til 4,7 % høyere andel fersk loins og 1,2 % høyere totalt produktbytte. Kalkulert produktverdi var også høyere enn i forsøk med dårligere råstoff-kvalitet. Produksjonsforsøkene med torsk viste at god råstoffkvalitet gav inn til 4,6 % høyere andel fersk loins og høyere kalkulert produktverdi, enn i forsøk med dårligere råstoffkvalitet.

Contacts: