Published 2012

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-978-9

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Sæther, Bjørn-Steinar; Noble, Christopher; Humborstad, Odd Børre; Martinsen, Svein; Veliyulin, Emil; Misimi, Ekrem; Midling, Kjell Øyvind

Series : Nofima rapportserie 14/2012

Year : 2012

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Prosjektet ”Mellomlagring, oppfôring og foredling av villfanget fisk” er en del av FHFs hovedsatsing innen fangstbasert akvakultur (FBA) sammen med prosjektet ”Teknologiutvikling for fangst, håndtering og føring av levende villfisk” ledet av Havforskningsinstituttet. Prosjektet omhandler villfanget torsk og tilvenning til fôr i oppdrett. Betydning av fiskens skadestatus ved mottak er evaluert, og operasjonelle sorteringskriterier foreslått. Kun moderate skader vurderes som akseptable; ingen åpne sår, kun liten grad av finneerosjon, om fisken skal være i stand til å hele skadene innen rimelig tid. Fisk som ansees å ha god kvalitet og være godt egnet for oppfôring viser betydelig variasjon i appetitt. Rundt 20 % av torsken spiste ikke i fangenskap, selv når den ble tilbudt naturlige (men døde) byttedyr. Forsøk på å tilvenne torsken formulert fôr viste at så mye som 60 % ikke ville spise i fangenskap. Fisken som spiste vokste i samsvar med forventninger ut i fra tabelltilvekst hos oppdrettstorsk. Andelen som begynte å spise skilte seg ikke fra annen fisk, enten i form av størrelse eller kondisjonsfaktor, og sortering av fisken på bakgrunn av størrelse bidro ikke til bedret resultat under tilvenning til å spise lodde. Maskinell sortering av fisk som spiser fra fisk som ikke spiser kan være en mer presis og raskere metode for sortering. Flere alternative løsninger er skissert og evaluert, og det er sannsynliggjort at maskinell sortering av fisken er innen rekkevidde.

Contacts: