Published 2012

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-958-1

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Espmark, Åsa Maria O.; Humborstad, Odd Børre; Midling, Kjell Øyvind

Series : Nofima rapportserie 6/2012

Year : 2012

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Prosjektet ”Pumping av torsk og laks - faktorer som påvirker velferd og kvalitet” er delt inn i tre arbeidspakker. Arbeidspakke 1: ”Pumping av levende fisk” konkluderer blant annet med at trenging er mer stressende enn pumping ut fra fysiologiske velferdsvariable dersom pumping blir utført på en korrekt måte. Imidlertid vil pumping i de samme tilfellene resultere i forkortet prerigortid og lavere muskel pH. Arbeidspakken viser også at bruk av oksygenering i ventemerd ikke nødvendigvis gir fisken bedre forhold i ventemerd. Et viktig funn er også at vakuum i seg selv ikke forårsaker skader på fisken. Det er mer sannsynlig at dokumentert økt aktivitet hos vakuumbehandlet fisk resulterer i flere kollisjoner med andre fisk og vegger/ventiler som igjen kan føre til skader og blødninger hos fisken. Det ble utført en rekke forsøk med manipulering av pumpefaktorene pumpehøyde og gjentatt pumping. Ettersom disse forsøkene ble gjennomført under kontrollerte forhold, ble det mulig å dokumentere en tydelig effekt av pumping på en rekke fysiologiske variable, mens det også ble dokumentert en effekt av akkumulert stress på laktat. Arbeidspakke 1 har også produsert en protokoll for å foreslå grenseverdier for god/dårlig velferd. Denne presenteres her som vedlegg. I Arbeidspakke 2: ” Mammut – skånsom metode for flytting av levende fisk ble en forholdsvis liten mammut-pumpe bygd. Pumpen løftet vann 4 meter over havnivå og fungerte også godt på pumping av fisk. Pumpen skal optimaliseres videre og testes ut i fullskala. Arbeidspakke 3: ”Hvitfisk – effekt av pumping

Contacts: