Published 2012

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-952-9

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Espmark, Åsa Maria O.; Lein, Ingrid; Bakken, Anne Kjersti; Berge, Gerd Marit; Løes, Anne-Kristin; Wibe, Atle; Høstmark, Øistein; Langmyhr, Eyolf; Olsen, Børre; Måløy, Knut; Bakken, Ivar; Kvande, Jørund; Malvik, Per Helge; Tvedt, Georg

Series : Nofima rapportserie 3/2012

Year : 2012

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Motivasjonen for prosjektet var å legge grunnlag for en kommersiell satsing på å bruke spillvarme i en bærekraftig dyrking og prosessering av andemat i Midt-Norge, for bruk i kommersielle fiske- og dyrefôr samt å initiere et Midt-norsk og blå-grønt samarbeid mellom industri og FoU. Sunndal Energi arbeider for å finne gode prosjekter som kan utnytte spillvarme kommersielt. Formålet var derfor å legge grunnlag for en kommersiell satsing på å bruke spillvarme i en bærekraftig dyrking og prosessering av andemat i Midt-Norge, for bruk i kommersielle fiske- og dyrefôr. Rapporten tar for seg faglige vurderinger av alternative dyrkingsmetoder, næringsinnhold i andemat, husdyrgjødsel og biorest som næringsmedium, og metoder for avvanning og tørking. I tillegg blir det foretatt en vurdering av lønnsomhet. Rapporten konkluderer med at en helårsproduksjon av andemat vil kreve investeringer i dyrkingsfasiliteter og energi til lys og klimaregulering, og at dette kan bli kostbart. Utfra næringssammensetning kan andemat brukes som relevant råvare dersom tilstrekkelig kvantum er tilgjengelig. For å dyrke andemat kan en kombinasjon av fiskeslam fra ferskvannsbaserte anlegg og blautgjødsel fra storfe være gunstig for andemat, siden dette vil øke innholdet av P, som ser til å kunne bli det begrensende næringsstoffet hvis kun husdyrgjødsel brukes som næringskilde. Fiskeslam fra saltvannsbasert oppdrett er for salt. Andemat krever mye avvanning. Mekanisk avvanning etterfulgt av et tørkesystem basert på mekanisk fluidisering under tørkeprosessen (paddeltørke), eventuelt et ringtørke- system vil trolig bli den mest effektive metoden. De økonomiske analysene viser at det er utfordrende å oppnå lønnsomhet i dyrking og prosessering av andemat til fôrformål.

Contacts: