Published 2014

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-196-7

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Heide, Morten; Skåra, Torstein; Sætren, Øyvind

Series : Nofima rapportserie 24/2014

Year : 2014

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Denne rapporten omhandler en markedsevaluering av ulike varianter av modnet og/eller saltet sildefilet blant industrielle kunder i Tyskland og Ukraina. Produktene i markedsvurderingen ble valgt ut med basis i sensoriske undersøkelser og diskusjoner med de industrielle aktørene som deltok i prosjektet. Resultatene fra markedsvurderingen av sildeproduktene i Tyskland og Ukraina viser at de fleste aktørene oppfatter produktene som nye for sine respektive marked. Videre er de fleste av bedriftene interessert i å kjøpe ett eller flere av produktene i fremtiden. Prosjektet viser ikke noe entydig resultat på hvilke(t) produkt(er) som blir foretrukket. Uttesting av produkter med ulike sensoriske egenskaper basert på forskjellige prosessbetingelser mot sluttbrukere i de respektive markedene vil gi bedre svar på hvilke produkter som har størst potensial. Videre vil det være viktig å finne ut hvordan man kan standardisere sluttproduktene. Til slutt vil det være viktig å se på hvordan man på best mulig måte kan markedsføre og posisjonere produktene i markedene.

Contacts: