Published 2012

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-970-3

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Larsen, Thomas Andre; Dreyer, Bent Magne

Series : Nofima rapportserie 12/2012

Year : 2012

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Hensikten med denne rapporten er å gi en oversikt over utviklingen i den norske torsketrålflåten. Rapporten er en del av en SFI (senter for forskningsdrevet innovasjon) kalt CRISP som er et samarbeid mellom HI og Nofima og en rekke næringsaktører. I rapporten redegjøres det for status i flåtegruppen som et viktig startpunkt for å utvikle bedriftsøkonomiske modeller for tråldrift. Samtidig er dette sentralt for å avdekke potensialet for økt fangstverdi i trålerflåten – både på fartøy- og gruppenivå. Rapporten er basert på et unikt tallmateriale som er samlet inn for å beskrive den strukturelle utviklingen i trålerflåten langs dimensjoner som geografisk tilhørighet, størrelses- og aldersfordeling, grad av ombordproduksjon, vertikal integrering, samt fangstinntekter og lønnsomhet. En viktig konklusjon er at strukturen i trålerflåten har endret seg mye de siste årene. Utviklingen avdekker en pågående strukturering hvor de gjenværende fartøyene fangster en stadig større andel av den totale norske kvoten av kvitfisk. En annen konklusjon i rapporten er at det er stor variasjon blant fartøyene i prestasjon langs dimensjoner som fangstrate, kapasitetsutnyttelse, drivstoff-forbruk og fangstverdi. For eksempel er spredning i fangstkostnad mer enn 2 kroner per kilo rundvekt for sammenlignbare fartøyer. Det indikerer at potensialet til forbedring i denne flåtegruppen er stort.

Contacts: