Published 2013

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-134-9

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Henriksen, Edgar

Series : Nofima rapportserie 44/2013

Year : 2013

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Denne rapporten er et sammendrag av foredrag holdt for LOs prosjektgruppe i prosjektet "Lønnsom foredling av hvitfisk i Norge – hva skal til?". Foredragene er supplert med relevant litteratur. LO er opptatt av den dårlige lønnsomheten i foredling av hvitfisk som har resultert i mange bedriftsnedleggelser og redusert sysselsetting i sektoren. I arbeidet med å forbedre lønnsomheten til hvitfiskindustrien ønsker LO derfor kunnskap som kan bidra til svar på følgende spørsmål: 1. Hva skal til for å gjøre denne sektoren lønnsom? 2. Hvordan kan det oppnås en rettferdig fordeling av lønnsomheten mellom fiskeflåten og industrien? 3. Hvordan kan det sikres tilgang på råstoff gjennom hele året? Hensikten med prosjektet har vært å bidra til et bredt faglig grunnlag som kan legges til grunn for LO’s innspill til bruk av offentlige virkemidler rettet mot hvitfisksektoren. Prosjektet har hatt mål om å presentere et relevant faktagrunnlag som dekker: · Kartlegging av struktur, sysselsetting og lønnsomhet i hvitfiskindustrien. · Vurdere sentrale offentlige virkemidler som i dag benyttes for å fordele overskudd i ulike ledd av verdikjeden, sikre fordeling av råstoff over året og forbedre lønnsomheten i industrileddet. · Foreslå tiltak som kan bidra til å øke lønnsomheten i hvitfiskindustrien. Det forslås ikke konkrete tiltak. I stedet pekes det på innenfor hvilke områder LO bør vurdere å bidra til at politikken endres.